< กลับ  

⁘ คาถาพระสุนทรีวาณี ⁘

"สวดบ่อยๆ ได้ทั้งสติ และ ป้องกันโควิด-19"
‣ ที่มา : Buay Watcharakhun(ช่องส่องผี)

(ท่อง ๓ ๕ หรือ ๗ จบ *พร้อมคำแปล)
(ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ)

มุนินทะ วะทะนัมพุชะ
คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี
ปาณีนัง สะระณัง วาณี
มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ

“ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนานางฟ้า คือพระไตรปิฎก ผู้มีรูปอันงาม เกิดแต่ท้องประทุมชาติ คือพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นใหญ่กว่านักปราชญ์ทั้งหลาย มะนัง ขอจงมาสู่มโนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติละเสียซึ่งอาสวะกิเลสที่ดองอยู่ในสันดานของข้าพเจ้า ทั้งอย่างหยาบ อย่างกลางและอย่างละเอียดให้สิ้นไปเสื่อมไป ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้เป็น *อัตตกิลมถานุโยค ไม่ทำให้ลำบากแก่สังขาร”

* อัตตกิลมถานุโยค(อัด-ตะ-กิน-ละ-มะ-ถา-นุ-โยก) หมายถึง การยึดถือหรือปฏิบัติแบบสุดโต่ง การประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป มิใช่ทางสายกลาง เช่น การบำเพ็ญตบะต่าง ๆ

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!