< กลับ  

⁘ บทกรวดน้ำอิมินา ⁘

เสียงสวดพร้อมแปล
‣ ที่มา : (Youtube) Bombaibun Channel

⁕ (หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงสวดคาถาอุทิศและอธิษฐานเถิด)
⁕ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
ด้วยบุญนี้ อุทิศให้

⁕ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

⁕ อาจริยูปะการา จะ
และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน

⁕ มาตาปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)
ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ (ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า)

⁕ สุริโย จันทิมา ราชา
สูรย์จันทร์ และราชา

⁕ คุณะวันตา นะราปิ จะ
ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ

⁕ พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ
พรหมมาร และอินทราช

⁕ โลกะปาลา จะ เทวะตา
ทั้งทวยเทพและโลกบาล

⁕ ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ
ยมราช มนุษย์มิตร

⁕ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

⁕ สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
ขอให้เป็นสุขศานติ์ ทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์ทน

⁕ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
บุญผองที่ข้าพเจ้าทํา จงช่วยอํานวยสุภผล

⁕ สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ
ให้สุข สามอย่างล้น

⁕ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
ให้ลุถึงนิพพานพลัน

⁕ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
ด้วยบุญนี้

⁕ อิมินา อุททิเสนะ จะ
แลอุทิศให้ปวงสัตว์

⁕ ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
เราพลันได้ซึ่งการตัด

⁕ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
ตัวตัณหา อุปาทาน

⁕ เย สันตาเน หินา ธัมมา
สิ่งชั่ว ในดวงใจ

⁕ ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
กว่าเราจะถึงนิพพาน

⁕ นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
มลายสิ้น จากสันดาน

⁕ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
ทุกๆ ภพที่เราเกิด

⁕ อุชุจิตตัง สะติปัญญา
มีจิตตรง และสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ

⁕ สัลเลโข วิริยัมหินา
พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

⁕ มารา ละภันตุ โนกาสัง
โอกาส อย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย

⁕ กาตุญจะ วิริเยสุ เม
เป็นช่องประทุษร้าย ทําลายล้าง ความเพียรจม

⁕ พุทธาทิปะวะโร นาโถ
พระพุทธผู้บวรนาถ

⁕ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
พระธรรมที่พึ่งอุดม

⁕ นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ
พระปัจเจกะพุทธสมบท

⁕ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
พระสงฆ์ที่พึ่งผยอง

⁕ เตโสตตะมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพนั้น

⁕ มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ
ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง

⁕ ทะสะปุญญานุภาเวนะ
ด้วยเดชบุญ ทั้งสิบป้อง

⁕ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
อย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอญ.⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!