< กลับ  

⁘ ปัตติทานะคาถา ⁘


⁕ (หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)
⁕ ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี , ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง

' เทพยาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ในวิหาร สิงสถิตที่เรือนพระสถูป ที่เรือนโพธิ ในที่นั้น ๆ

⁕ ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล

' เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้น , เป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน , ขอจงทำซึ่งความสวัสดี ความเจริญในมณฑลวิหารนี้

⁕ เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา

' พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดี ที่เป็นปานกลางก็ดี ที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดี อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาธิบดีก็ดี , พร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี

⁕ คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต

' ชนทั้งหลายเหล่าใด ที่เป็นชาวบ้านก็ดี , ที่เป็นชาวต่างประเทศก็ดี , ที่เป็นชาวนิคมก็ดี , ที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดี , ขอชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีสุขเถิด

⁕ ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา

' สัตว์ทั้งหลายที่เป็นชลาพุชะกำเนิดก็ดี , ที่เป็นอัณฑชะกำเนิดก็ดี , ที่เป็นสังเสทะชะกำเนิดก็ดี , ที่เป็นอุปะปาติกะกำเนิดก็ดี

⁕ นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง

' สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐ , เป็นนิยานิกธรรม , ประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากสังสารทุกข์ , จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิด

⁕ ฐาตุจิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา

' ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นาน , ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม จงดำรงอยู่นาน

⁕ สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ

' ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน , ในอันทำซึ่งประโยชน์ และสิ่งอันเกื้อกูลเถิด

⁕ อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน

' ขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย , แล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่งธรรมแม้ทั้งปวง

⁕ วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต

' ขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรม ที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้ว

⁕ ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน

' ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง , จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

⁕ สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ

' ขอฝนทั้งหลายจงหลั่งลงตกต้องตามฤดูกาล

⁕ วุฑฒิ ภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

' ขอฝนจงนำความสำเร็จมาสู่พื้นปฐพี , เพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย

⁕ มาตา ปิตา จะ อัตระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

' มารดา และบิดา ย่อมรักษาบุตร ที่เกิดในตนเป็นนิจ ฉันใด

⁕ เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา

' ขอพระราชาจงปกครองประชาชน , โดยชอบธรรมในกาลทุกเมื่อฉันนั้น ตลอดกาล⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!