< กลับ  

⁘ อุณหิสสวิชัย ⁘

คาถาต่ออายุ ที่นิยมใช้สวดเพื่อป้องกันภัย อันตราย
(ตั้ง นะโมฯ 3 จบ)

อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย
ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ
ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ
อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต
อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัสมา มะระณา มุตโต
ฐะเปตวา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

'อันว่าธรรมะ ที่จะห้ามกันมรณะภัยทั้งหลาย ชื่อว่าอุณหิสสวิชัยประเสริฐยิ่งนัก มีอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูล แก่สรรพสัตว์. ดูกร ท่านสุปติฏฐิตะเทพบุตร และเทวดาทั้งหลายบรรดาที่ประชุมในที่นี้ ท่านจงเล่าเรียน จดจำ สาธยาย และกระทำตามพระธรรมที่ชื่อว่า อุณหิสสวิชัย ซึ่งอาจห้ามกันเสียซึ่งอกาลมรณะ ทั้งอาจล่วงพ้นจาก อาชญาของบ้านเมือง มนุษย์ อมนุษย์ ไม่อาจปองประทุษร้ายได้ ไฟปกติ ไฟฟ้าก็ไม่อาจเผาพลาญได้ ช้าง เสือ สัตว์ทั้งหลายอื่นที่มีพิษ ไม่ว่างูเล็ก งูใหญ่ ตะขาบ แมงป่อง แมลงพิษทั้งหลาย ก็ไม่อาจทำอันตรายจะไม่ตายเมื่อไม่ถึงเวลา ย่อมพ้นจากมรณกรรมทั้งปวง ยกเว้น กาลมรณะ คือ ถึงเวลา กายทรุดโทรมแก่สิ้นไป ตามไตรลักษณ์ ด้วยอานุภาพแห่ง พระอุณหิสสวิชัยนี้ขอให้ สุปติฏฐิตะเทพบุตร และทวยเทพทั้งหลาย จงมีความสุขทุกเมื่อ จงสมาทานศีลให้บริสุทธิ์ แล้วประพฤติธรรมให้สุจริต คือ มีกาย วาจา ใจ หรือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ให้สุจริตไม่ผิดธรรม ด้วยผลสมาทานศีล ประพฤติธรรม ขอความสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายในทุกกาลทุกเมื่อ อนึ่งพระอุณหิสสวิชัย ผู้ใดเขียนไว้ก็ดี นึกอยู่ในใจก็ดี ทำสักการะบูชาก็ดี ท่องบ่นทรงจำไว้ก็ดี หรือได้สวดภาวนาเช้า-ค่ำก็ดี หรือได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันผู้อื่นสำแดงก็ดี ล้วนล้วนสามารถคุ้มครองป้องกัน อกาลมรณะ ไม่ต้องตายในวัยเด็ก วัยหนุ่ม วัยสาว และมีอายุยืนยาวถึงแก่เฒ่า มีสติไม่หลงตาย

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

‣ ที่มา : oknation

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!