< กลับ  

⁘ คาถามหาจักรพรรดิ ⁘

เสียงสวด 9 จบ - หลวงตาม้าฯ
‣ ที่มา : (Youtube) Tomy T.

(ตั้ง นะโมฯ 3 จบ)
*วันพฤหัสบดี สวด - จบ
⁕ นะโมพุทธายะ

พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์นี้ อันได้แก่
นะ - พระกกุสันโธพุทธเจ้า
โม - พระโกนาคมโนพุทธเจ้า
พุท - พระกัสสโปพุทธเจ้า
ธา - พระศรีศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้า
ยะ - พระศรีอริยเมตไตยโยพุทธเจ้า

⁕ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

สุดยอดของ ศีล สมาธิ ปัญญา

⁕ มณีนพรัตน์

สมบัติจักรพรรดิ อันได้แก่สมบัติหลัก 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว แก้วมณี

⁕ สีสะหัสสะ สุธรรมา

สีสะ - ความคิด
หัสสะ - การกระทำ
สุธรรมา - การรู้ทั้ง 3 โลกธาตุ

⁕ พุทโธ ธัมโม สังโฆ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

⁕ ยะธาพุทโมนะ

พระศรีอริยเมตไตรย

⁕ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

การบูชาพระรัตนตรัย

⁕ อัคคีทานัง วะรังคันธัง

ไฟเผาทำลายกิเลสทั้งภายนอกภายใน

⁕ สีวลี จะมหาเถรัง

พระสีวลีเถระเจ้า ผู้เป็นเลิศทางลาภสักการะ

⁕ อะหังวันทามิ ทูระโต

ขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกสถาน

⁕ อะหังวันทามิ ธาตุโย

ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล

⁕ อะหังวันทามิ สัพพะโส
⁕ พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

ขอนมัสการโดยประการทั้งปวงในพระพุทธศาสนาด้วยเทอญ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!