< กลับ  

⁘ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ⁘

• คำบูชาพระรัตนตรัย •
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

• คำนมัสการพระพุทธเจ้า •
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. ( กล่าว ๓ ครั้ง)

• คำนมัสการไตรสรณคมน์ •
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสามระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก •

เสียงสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
‣ ที่มา : Youtube

๑. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ] อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ] อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ] อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว ] อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้รู้แจ้งโลก ] ๒. อะระหังตัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ] อะระหังตังสิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ด้วยเศียรเกล้า ] สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ] สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบด้วยเศียรเกล้า ] วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ] วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ด้วยเศียรเกล้า ] สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ว่าเป็นที่พึ่ง กำจัดภัยได้จริง ] สุคะตัง สิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วด้วยเศียรเกล้า ] โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ] โลกะวิทังสิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ด้วยเศียรเกล้า ] ๓. อิติปิ โส ภะคะวา อนุตตะโร วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นอนุตตะโร คือ ยอดเยี่ยม ] อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะธัมมะสาระถิ วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ] อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ] อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วัจจะโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตื่นจากกิเลส ] ๔. อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ] อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ด้วยเศียรเกล้า ] ปุริสะธัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ] ปุริสะธัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ด้วยเศียรเกล้า ] สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ว่าเป็นที่กำจัดภัยได้จริง ] สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ด้วยเศียรเกล้า ] พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ] พุทธัง สิระสา นะมามิ [ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลสด้วยเศียรเกล้า ] ๕. อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น รูปขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว ] อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เวทนาขันธ์ เป็นอนิจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว ] อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สัญญาขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว ] อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมีจะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สังขารขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว ] อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลัขณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น วิญญาณขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว ] ๖. อิติปิ โส ภะคะวา ปะถะวีจักกะวาฬะจาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ดินจักรวาล เทวโลก ชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ ] อิติปิ โส ภะคะวา เตโชจักกะวาฬะจาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือไฟจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ ] อิติปิ โส ภะคะวา วาโยจักกะวาฬะ จาตุมหาราชิกา ตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือลมจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ ] อิติปิ โส ภะคะวาอาโปจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือน้ำจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ ] อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะจักกะวาฬะจาตุมะการาชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ อากาศจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ ] ๗. อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือสวรรค์ชั้นยามา ] อิติปิโสภะคะวา ตุสิตาธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นดุสิต ] อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระติธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือสวรรค์ชั้นนิมมานรดี ] อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในกามาวจรภูมิ ] ๘. อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในรูปาวจรภูมิ ] อิติปิ โส ภะคะวา ปะถะมะฌานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปฐมฌาน ] อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ทุติยฌาน ] อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ตติยฌาน ] อิติปิ โส ภะคะวา จะตุถะฌานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ จตุตถฌาน ] อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปัญจมฌาน ] ๙. อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะเนวะสัญญานาสัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ อากาสานัญจายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายะตะนะ ] อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณัญจายะตะนะเนวะสัญญานาสัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุอันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือวิญญาณัญจายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ ] อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะเนวะสัญญานาสัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คืออากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายะตะนะ ] ๑๐. อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปะฏิมัคคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือพระโสดาปัตติมรรค ] อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาปะฏิมัคคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือพระสกิทาคามิมรรค ] อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาปะฏิมัคคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปัโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอนาคามิมรรค ] อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะปะฏิมัคคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือพระอรหัตตมรรค ] ๑๑. อิติปิ โส ภะคะวา โสดาอะระหัตตะปฏิผะละธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระโสดาปัตติผลและ พระอรหัตผล ] อิติปิโส ภะคะวา สะกิทาคาอะระหัตตะปะฏิผะละธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นธาตุ คือพระสกิทาคามิผล และพระอรหัตตผล ] อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาอะระหัตตะปะฏิผะละธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นธาตุ คือ พระอนาคามิผล และพระอรหัตตผล ] ๑๒. กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] อิติปิ โส ภะคะวา [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ] อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] ชมภูทิปัญจะอิสสะโร [ พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอิสระแห่งชมพูทวีป ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมฝ่ายกุศล ] นะโม พุทธายะ [ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ] นะโมธัมมายะ [ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ] นะโม สังฆายะ [ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ] ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง [ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ] อา ปา มะ จุ ปะ [ หัวใจพระวินัยปิฎก ] ที มะ สัง อัง ขุ [ หัวใจพระสุตตันตปิฎก ] สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ [ หัวใจพระอภิธรรมปิฎก ] อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ [ มนต์คาถา ] โส โสสะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ [ หัวใจมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง ] เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว [ หัวใจพระเจ้าสิบชาติแสดงการบำเพ็ญบารมีสิบ ] อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ [ หัวใจพระพุทธคุณเก้า (นวหรคุณ) ] อิ สะวา สุ สุ สะวา อิ [ หัวใจพระตรัยรัตนคุณ ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] จิตติวิอัตถิ [ มีนัยวิจิตรพิสดาร ] ๑๓. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง [ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ] อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] สา โพธิ ปัญจะ อิสะโร ธัมมา [ มนต์คาถา ] ๑๔. กุสะลา ธัมมา [ ธรรมฝ่ายกุศล ] นันทะวิวังโก [ มนต์คาถา ] อิติ สัมมาสัมพุทโธ [ พระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วแล ] สุ คะ ลา โน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] จาตุมะหาราชิกา [ เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา ] อิสสะโร [ อิสระ ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน [ พระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ] อุ อุ ยาวะ ชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] ตาวะติงสา [ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ] อิสสะโร [ อิสระ ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู [ พระพุทธเจ้า ผู้เสด็จไปดีแล้ว ผู้รู้แจ้งโลก ] มะหาเอโอยาวะชีวังพุทธังสะระณังคัจฉามิ [ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] ยามา [ สวรรค์ชั้นยามา ] อิสสะโร [ อิสระ ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] พรหมมาสัททะ [ เสียงพรหม ] ปัญจะ สัตตะ [ พระโพธิสัตว์ห้า] สัตตาปาระมี [ บารมีของพระโพธิสัตว์ ] อะนุตตะโร [ ยอดเยี่ยม ] ยะมะกะขะ [ มนต์คาถา ] ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] ๑๕. ตุสิตา [ สวรรค์ชั้นดุสิต ] อิสสะโร [ อิสระ ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] ปุ ยะ ปะ กะ [ มนต์คาถา ] ปุริสะธัมมะสาระถิ [ พระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ] ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ [ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] ๑๖. นิมมานะระติ [ สวรรค์ชั้นนิมมานรดี ] อิสสะโร [ อิสระ ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] เหตุโปวะ [ มนต์คาถา ] สัตถาเทวะมะนุสสานัง [ พระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ] ตะถะยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] ๑๗. ปาระนิมิตตะ [ สวรรค์ชั้นปรนิมมิตตวสวัสดี ] อิสสะโร [ อิสระ ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] สังขาระขันโธ [ สังขารขันธ์ ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา [ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ] รูปะขันโธ พุทธะปะผะ [ รูปขันธ์ของพระพุทธเจ้า ] ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ] ๑๘. พรหมมา [ พรหมโลก ] อิสสะโร [ อิสระ ] กุสะลา ธัมมา [ ธรรมะฝ่ายกุศล ] นัจจิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตายาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ [ ข้าพเจ้า ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ] นะโมพุทธัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ] นะโมธัมมัสสะ [ ขอนอบน้อมแดพระธรรมเจ้า ] นะโมสังฆัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ] พุทธิลา โลกะลา กะระกะนา [ มนต์คาถา ] เอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ [ ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด ] หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ [ มนต์คาถา ] ๑๙. นะโมพุทธัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ] นะโม ธัมมัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ] นะโมสังฆัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ] วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ [ มนต์คาถา ] อัตติ อัตติ มะยะสุ สุวัตถิโหนตุ [ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด ] หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ [ มนต์คาถา ] ๒๐. อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมมะสาวัง มะหาพรหมมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง อิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง สัปปุริสาวัง มะหาสัปปุริสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะ พุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิ วิชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา [ คาถาพระมหาทิพมนตร์ ] อิริยานังสาวัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุ ฯ [ ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด ] ๒๑. สาวังคุณณัง วะชะพะลังเตชังวิริยัง สิทธิกัมมัง นิพพานังโมกขังคุย หะกัง [ มนต์คาถา ] ถานัง สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง สุขัง สิริรูปัง จะตุวิสะติเสนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ [ มนต์คาถา ] [ ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด ] หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ [ มนต์คาถา ] ๒๒. นะโม พุทธัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ] นะโม ธัมมัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ] นะโมสังฆัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ [ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ] เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ [ วิญญาฌขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน ของเราจริง ] นะโม อิติปิ โส ภะคะวา [ ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ] ๒๓. นะโม พุทธัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ [ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ] เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ [ วิญญาณขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ] นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม [ ขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ] ๒๔. นะโม ธัมมัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ [ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ] เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ [ วิญญาณขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ] นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม [ ขอนอบน้อมพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ] ๒๕. นะโม ธัมมัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ [ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ] เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ [ วิญญาณขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ] นะโม สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ [ ขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว ] ๒๖. นะโม สังฆัสสะ [ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ [ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ] เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ [ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ] นะโม สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต [ ขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ] สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง [ ผู้ปฏิบัติดีแล้ว ] ๒๗. นะโมพุทธายะ [ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ] มะอะอุ [ ด้วยคำสอนของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา [ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ] ยาวะ ตัสสะ หาโย [ มนต์คาถา ] นะโม อุอะมะ [ ขอนอบน้อมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา [ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ] อุ อะมะ อาวันทา [ ขอกราบไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ] นะโม พุทธายะ [ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ] นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ [ มนต์คาถา ] อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ [ มนต์คาถา ] ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา [ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ]

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!