๑. วิธีใช้งานเบื้องต้น
* บทที่มีคำแปลจะแสดงปุ่ม "คำแปล"
 ๒. เสียงสวด
* บทสวดที่มีเสียงจะมีข้อความแสดงดังภาพ


* สามารถหยุดเสียงชั่วคราวได้โดยแตะปุ่มดังภาพ ๓. ส่วนที่ย่อเอาไว้
* บางบทจะมีส่วนที่ย่อเอาไว้ สามารถแตะขยายได้
* ตัวอักษรที่มีเส้นใต้ดังภาพ จะสามารถแตะได้ ๔. บันทึกการสวด
แตะบันทึกเพื่อดูเวลาสวด และสามารถบันทึกเพื่อให้ผู้อื่นร่วมโมทนาได้ สามารถแก้ไขชื่อได้ ๕. ดอกบัวและดาว
* ดอกบัวจะสว่างเองเมื่อบันทึกการสวด และมืดลงเมื่อไม่ได้บันทึกเกิน 3 วัน
* ดาวสามารถแตะให้สว่าง ใช้ช่วยจำได้