⁘ รายนามผู้จัดทำและผู้สนับสนุน ⁘
(จำนวนผู้ใช้สวดมนต์วันนี้ - คน)

ทวี แก้วมา
โสภี แก้วมา
วิชัย บุญแก้ว
ปราณี ค่ายทอง
ปราณี คอนราด(แก้วมา)
มาลี เลิศชัย
คำรณ เลิศชัย
อุไรพร เลิศชัย
จรัญ แก้วมา
อุไรวรรณ แก้วมา
เจนจิรา แก้วมา
นันท์นภัส สวัสดิ์ชัย
มนัส สวัสดิ์ชัย
คุณากร สวัสดิ์ชัย
ชวนากร สวัสดิ์ชัย
วรรณา สวัสดิ์วนิช
ภุมรินทร์ สวัสดิ์วนิช
ภูวน สวัสดิ์วนิช
สมใจ สัมพันธรัตน์
สมรรถชัย สัมพันธรัตน์
วศิน สัมพันธรัตน์
จุฑามาศ สัมพันธรัตน์
กัลยา ทรัพย์วิบูลย์
สมเกียรติ แก้วมา
ระเบียบ แก้วมา
ธรายุทธ แก้วมา
หฤทัย บุญแก้ว
ธามธรรศ แก้วมา
เทวิกา แก้วมา
ปิยธิดา บัวเพชร
วรเมธ บุญแก้ว
พชร บุญแก้ว
วิลาสินี บุญแก้ว

⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘

ด้วยบุญกุศลจากการเผยแพร่บทสวดมนต์
ผ่านหนังสือสวดมนต์ wanpra.com นี้
เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ขอจงสำเร็จและช่วยดลบันดาล
ส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
หลุดพ้นปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
และภัยอันตรายทั้งปวง
และขอให้พบเจอความสว่าง
ทั้งทางโลกและทางธรรม
ขออานิสงส์นี้จงสำเร็จและส่งผลในทันที
ทั้งในภพนี้และภพหน้า เทอญฯ 🙏


ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุรุษ บิดามารดา
ครูบาอาจารย์ ญาติ - มิตรทั้งหลาย
เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา
เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน
เทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
สัมภเวสีและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญนี้
และได้รับบุญนี้ กันทั่วหน้าเทอญฯ 🙏